Austrocylindropuntia shaferi (Britton & Rose) Backeb. ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Austrocylindropuntia shaferi ᱵᱟᱦᱟ
flower
Austrocylindropuntia shaferi ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Austrocylindropuntia shaferi ᱡᱚ
fruit
Austrocylindropuntia shaferi ᱪᱷᱟᱹᱞᱤ
bark
Austrocylindropuntia shaferi ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Austrocylindropuntia shaferi (Britton & Rose) Backeb.
World flora
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Cactaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Austrocylindropuntia
ᱡᱟᱹᱛ
Austrocylindropuntia shaferi (Britton & Rose) Backeb.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
    IUCN ᱟᱨᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴᱭ
    ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ
    ᱦᱚᱲᱮᱞ ᱨᱩᱡᱷᱟᱹᱱ : ᱥᱛᱷᱤᱨ

    ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

    ᱵᱟᱝ ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ 2