Chersodoma jodopappa (Sch. Bip.) Cabrera ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Chersodoma jodopappa ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Chersodoma jodopappa (Sch. Bip.) Cabrera
ᱴᱨᱚᱯᱤᱠᱟᱞ ᱮᱱᱰᱮᱥ
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Asteraceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Chersodoma
ᱡᱟᱹᱛ
Chersodoma jodopappa (Sch. Bip.) Cabrera
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)

    ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

    ᱵᱟᱝ ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ 2