Luzula vulcanica Liebm.ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Luzula vulcanica ᱵᱟᱦᱟ
flower
Luzula vulcanica ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Luzula vulcanica ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Luzula vulcanica Liebm.
World flora
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Juncaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Luzula
ᱡᱟᱹᱛ
Luzula vulcanica Liebm.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)

ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

ᱵᱟᱝ ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ 1

Luzula vulcanica ᱵᱟᱦᱟ