Zea mays L. ᱑᱐᱐ ᱒᱓,᱒᱑᱘ ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Zea mays ᱵᱟᱦᱟ
flower
Zea mays ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Zea mays ᱡᱚ
fruit
Zea mays ᱪᱷᱟᱹᱞᱤ
bark
Zea mays ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Zea mays ᱮᱴᱟᱜ
other
Zea mays L.
World flora
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Poaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Zea
ᱡᱟᱹᱛ
Zea mays L.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
  IUCN ᱟᱨᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴᱭ
  ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ
  ᱦᱚᱲᱮᱞ ᱨᱩᱡᱷᱟᱹᱱ : ᱠᱚᱢᱤᱫᱤᱜ
  ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ
  • ᱡᱤᱱ ᱥᱨᱚᱛ
   • ᱜᱮᱱᱮᱴᱤᱠ ᱟᱫᱮᱨ
  • ᱨᱟᱱ
   • ᱞᱚᱠ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ

  ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

  ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱰᱟᱴᱟ) 11

  ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱱᱤᱡᱚᱨᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ) 4

  ᱵᱟᱝ ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ 4