Agarista salicifolia (Lam.) G.Don ᱑᱐᱐ ᱖᱐ ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Agarista salicifolia ᱵᱟᱦᱟ
flower
Agarista salicifolia ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Agarista salicifolia ᱡᱚ
fruit
Agarista salicifolia ᱪᱷᱟᱹᱞᱤ
bark
Agarista salicifolia ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Agarista salicifolia (Lam.) G.Don
World flora
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Ericaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Agarista
ᱡᱟᱹᱛ
Agarista salicifolia (Lam.) G.Don
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
  IUCN ᱟᱨᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴᱭ
  ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ
  ᱦᱚᱲᱮᱞ ᱨᱩᱡᱷᱟᱹᱱ : ᱥᱛᱷᱤᱨ

  ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

  ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱰᱟᱴᱟ) 1

  ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱱᱤᱡᱚᱨᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ) 40

  ᱵᱟᱝ ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ 1