Cuphea glutinosa Cham. & Schltdl. ᱓᱓ ᱑᱗ ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Cuphea glutinosa ᱵᱟᱦᱟ
flower
Cuphea glutinosa ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Cuphea glutinosa ᱡᱚ
fruit
Cuphea glutinosa ᱪᱷᱟᱹᱞᱤ
bark
Cuphea glutinosa ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Cuphea glutinosa ᱮᱴᱟᱜ
other
Cuphea glutinosa Cham. & Schltdl.
World flora
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Lythraceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Cuphea
ᱡᱟᱹᱛ
Cuphea glutinosa Cham. & Schltdl.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
  ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ
  • ᱯᱚᱨᱭᱟᱵᱚᱨᱚᱬ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ
   • ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱫᱟᱨᱮ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱵᱩᱡᱷ

  ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

  ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱰᱟᱴᱟ) 4

  ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱱᱤᱡᱚᱨᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ) 7

  ᱵᱟᱝ ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ 9