Eugenia foetida Pers. ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Eugenia foetida ᱵᱟᱦᱟ
flower
Eugenia foetida ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Eugenia foetida ᱡᱚ
fruit
Eugenia foetida Pers.
USA
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Myrtaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Eugenia
ᱡᱟᱹᱛ
Eugenia foetida Pers.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
    IUCN ᱟᱨᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴᱭ
    ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ
    ᱦᱚᱲᱮᱞ ᱨᱩᱡᱷᱟᱹᱱ : ᱥᱛᱷᱤᱨ

    ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

    ᱵᱟᱝ ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ 1