Eugenia foetida Pers.ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Eugenia foetida ᱵᱟᱦᱟ
flower
Eugenia foetida ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Eugenia foetida ᱡᱚ
fruit
Eugenia foetida ᱪᱷᱟᱹᱞᱤ
bark
Eugenia foetida Pers.
World flora
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Myrtaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Eugenia
ᱡᱟᱹᱛ
Eugenia foetida Pers.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
IUCN ᱟᱨᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴᱭ
ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ
ᱦᱚᱲᱮᱞ ᱨᱩᱡᱷᱟᱹᱱ : ᱥᱛᱷᱤᱨ

ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

ᱵᱟᱝ ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ 1

Eugenia foetida ᱵᱟᱦᱟ