Castanea sativa Mill.᱑᱐᱐ ᱑᱐,᱔᱘᱖ ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Castanea sativa ᱵᱟᱦᱟ
flower
Castanea sativa ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Castanea sativa ᱡᱚ
fruit
Castanea sativa ᱪᱷᱟᱹᱞᱤ
bark
Castanea sativa ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Castanea sativa Mill.
ᱚᱨᱰᱮᱥᱟ
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Fagaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Castanea Hill
ᱡᱟᱹᱛ
Castanea sativa Mill.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
IUCN ᱟᱨᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴᱭ
ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ
ᱦᱚᱲᱮᱞ ᱨᱩᱡᱷᱟᱹᱱ : ᱥᱛᱷᱤᱨ
ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ
 • ᱡᱚᱢᱟᱜ
  • ᱵᱟᱫᱟᱢ
 • ᱡᱤᱱ ᱥᱨᱚᱛ
  • ᱜᱮᱱᱮᱴᱤᱠ ᱟᱫᱮᱨ
 • ᱡᱤᱱᱤᱥ
  • ᱠᱟᱴᱷ
 • ᱨᱟᱱ
  • ᱞᱚᱠ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ

ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱱᱤᱡᱚᱨᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ) 3

Castanea sativa ᱵᱟᱦᱟ
Castanea sativa ᱵᱟᱦᱟ
Castanea sativa ᱵᱟᱦᱟ

ᱵᱟᱝ ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ 2

Castanea sativa ᱵᱟᱦᱟ
Castanea sativa ᱵᱟᱦᱟ