ᱚᱨᱰᱮᱥᱟ ᱚᱨᱰᱮᱥᱟ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱯᱟᱨᱠ ᱨᱤᱱ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱚ ᱫᱚᱥᱟ

᱑᱔᱑ / ᱑᱔᱖

ᱡᱟᱹᱛ ᱨᱮᱭᱟᱛᱜ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ / ᱡᱟᱹᱛ ᱠᱚ

᱑᱕᱖ / ᱘᱕᱔

ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ / ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ

᱒᱗᱓ / ᱔᱕᱔

ᱴᱷᱤᱠ ᱧᱮᱧᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ / ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

᱖᱒,᱕᱑᱕

ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱠᱚ