Albizia procera (Roxb.) Benth. ᱑᱒ ᱑᱐ ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Albizia procera ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Albizia procera ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Albizia procera ᱮᱴᱟᱜ
other
Albizia procera (Roxb.) Benth.
ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱫᱟᱨᱮ
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Fabaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Albizia
ᱡᱟᱹᱛ
Albizia procera (Roxb.) Benth.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
  IUCN ᱟᱨᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴᱭ
  ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ
  ᱦᱚᱲᱮᱞ ᱨᱩᱡᱷᱟᱹᱱ : ᱥᱛᱷᱤᱨ
  ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ
  • ᱥᱟᱦᱟᱱ
   • ᱠᱩᱭᱞᱟᱹ
  • ᱡᱤᱱᱤᱥ
   • ᱠᱟᱴᱷ
  • ᱜᱟᱥ

   ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

   ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱱᱤᱡᱚᱨᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ) 1

   ᱵᱟᱝ ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ 2