Rollinia mucosa (Jacq.) Baill. ᱕᱐ ᱓᱗ ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Rollinia mucosa ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Rollinia mucosa ᱡᱚ
fruit
Rollinia mucosa ᱪᱷᱟᱹᱞᱤ
bark
Rollinia mucosa ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Rollinia mucosa ᱮᱴᱟᱜ
other
Rollinia mucosa (Jacq.) Baill.
ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱫᱟᱨᱮ
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Annonaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Rollinia
ᱡᱟᱹᱛ
Rollinia mucosa (Jacq.) Baill.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)

    ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

    ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱱᱤᱡᱚᱨᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ) 3

    ᱵᱟᱝ ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ 13