ᱞᱮᱥ ᱮᱠᱚᱞᱚᱜᱤᱥᱴᱮᱥ ᱰᱮ ᱮᱞ ' ᱤᱭᱩᱡᱤᱮᱨᱮ ᱞᱮᱥ ᱮᱠᱚᱞᱚᱜᱤᱥᱴᱮᱥ ᱰᱮ ᱮᱞ ' ᱤᱭᱩᱡᱤᱮᱨᱮ ᱫᱚᱥᱟ

᱒᱔᱙ / ᱒᱕᱒

ᱡᱟᱹᱛ ᱨᱮᱭᱟᱛᱜ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ / ᱡᱟᱹᱛ ᱠᱚ

᱑,᱘᱙᱙ / ᱖,᱑᱑᱖

ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ / ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ

᱑,᱖᱔᱕ / ᱔,᱗᱓᱔

ᱴᱷᱤᱠ ᱧᱮᱧᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ / ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

᱒᱕᱑,᱗᱐᱑

ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱠᱚ