Musa troglodytarum L.ᱧᱮᱞᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

Musa troglodytarum ᱵᱟᱦᱟ
flower
Musa troglodytarum ᱥᱟᱠᱟᱢ
leaf
Musa troglodytarum ᱡᱚ
fruit
Musa troglodytarum ᱪᱷᱟᱹᱞᱤ
bark
Musa troglodytarum ᱛᱟᱦᱮᱸ
habit
Musa troglodytarum L.
World flora
ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ
Musaceae
ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱤ
Musa
ᱡᱟᱹᱛ
Musa troglodytarum L.
ᱥᱟᱫᱷᱨᱚᱬ ᱧᱩᱛᱢ (ᱠᱚ)
ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ
  • ᱡᱚᱢᱟᱜ
    • ᱡᱚ ᱠᱚ

ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱞᱨᱭ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱢ ? Pl@ntNet ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮ

ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱰᱟᱴᱟ) 1

Musa troglodytarum ᱵᱟᱦᱟ

ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱱᱟ (ᱱᱤᱡᱚᱨᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ) 2

Musa troglodytarum ᱵᱟᱦᱟ
Musa troglodytarum ᱵᱟᱦᱟ

ᱵᱟᱝ ᱚᱛᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ 1

Musa troglodytarum ᱵᱟᱦᱟ