Hannah Mungai Hannah Mungai Pozorovania

Pozorovania 192

Hannah Mungai
Hannah Mungai 31. máj 2023

Neidentifikované

 

Kvet
flower
Habitus
habit
Kvet
flower
Hannah Mungai
Hannah Mungai 31. máj 2023

Neidentifikované

 

Kvet
flower
List
leaf
Ďalší
other
Hannah Mungai
Hannah Mungai 23. máj 2023

Senna didymobotrya (Fresen.)H.S.Irwin & Barneby

 

Kvet
flower
Kvet
flower
List

+1

leaf
Loading...