Zahodna Evropa Rastline zahodne Evrope Razišči

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

Damasonijeva naglavka
Orchidaceae 1.839 1.378 Opazovanja
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

Dolgolistna naglavka
Orchidaceae 3.392 2.655 Opazovanja
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia

Cephalanthera rubra (L.) Rich.

Rdeča naglavka
Orchidaceae 2.246 1.664 Opazovanja
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra