شمالی افریقا شمالی افریقا کے نباتات دریافت کریں

Coix lacryma-jobi L.

 
Poaceae 221 130 مشاہدات
Coix lacryma-jobi
Coix lacryma-jobi
Coix lacryma-jobi
Coix lacryma-jobi