شمالی افریقا شمالی افریقا کے نباتات دریافت کریں

Crassula multicava Lem.

 
Crassulaceae 1,954 1,710 مشاہدات
Crassula multicava
Crassula multicava
Crassula multicava
Crassula multicava

Crassula muscosa L.

 
Crassulaceae 1,735 1,643 مشاہدات
Crassula muscosa
Crassula muscosa
Crassula muscosa
Crassula muscosa

Crassula ovata (Mill.) Druce

 
Crassulaceae 12,000 11,193 مشاہدات
Crassula ovata
Crassula ovata
Crassula ovata
Crassula ovata

Crassula tetragona L.

 
Crassulaceae 285 261 مشاہدات
Crassula tetragona
Crassula tetragona
Crassula tetragona
Crassula tetragona