شمالی افریقا شمالی افریقا کے نباتات دریافت کریں

Sedum acre L.

 
Crassulaceae 4,561 3,835 مشاہدات
Sedum acre
Sedum acre
Sedum acre
Sedum acre

Sedum album L.

 
Crassulaceae 6,394 5,369 مشاہدات
Sedum album
Sedum album
Sedum album
Sedum album

Sedum amplexicaule DC.

 
Crassulaceae 131 71 مشاہدات
Sedum amplexicaule
Sedum amplexicaule
Sedum amplexicaule
Sedum amplexicaule

Sedum anglicum Huds.

 
Crassulaceae 594 383 مشاہدات
Sedum anglicum
Sedum anglicum
Sedum anglicum
Sedum anglicum

Sedum brevifolium DC.

 
Crassulaceae 342 234 مشاہدات
Sedum brevifolium
Sedum brevifolium
Sedum brevifolium
Sedum brevifolium

Sedum caeruleum L.

 
Crassulaceae 294 210 مشاہدات
Sedum caeruleum
Sedum caeruleum
Sedum caeruleum
Sedum caeruleum

Sedum cepaea L.

 
Crassulaceae 389 291 مشاہدات
Sedum cepaea
Sedum cepaea
Sedum cepaea
Sedum cepaea

Sedum dasyphyllum L.

 
Crassulaceae 2,027 1,635 مشاہدات
Sedum dasyphyllum
Sedum dasyphyllum
Sedum dasyphyllum
Sedum dasyphyllum

Sedum forsterianum Sm.

 
Crassulaceae 514 434 مشاہدات
Sedum forsterianum
Sedum forsterianum
Sedum forsterianum
Sedum forsterianum

Sedum hirsutum All.

 
Crassulaceae 456 309 مشاہدات
Sedum hirsutum
Sedum hirsutum
Sedum hirsutum
Sedum hirsutum

Sedum hispanicum L.

 
Crassulaceae 557 464 مشاہدات
Sedum hispanicum
Sedum hispanicum
Sedum hispanicum
Sedum hispanicum

Sedum litoreum Guss.

 
Crassulaceae 64 34 مشاہدات
Sedum litoreum
Sedum litoreum
Sedum litoreum
Sedum litoreum

Sedum nudum Aiton

 
Crassulaceae 8 6 مشاہدات
Sedum nudum
Sedum nudum
Sedum nudum
Sedum nudum
Sedum pubescens
Sedum pubescens
Sedum pubescens
Sedum pubescens

Sedum rubens L.

 
Crassulaceae 291 197 مشاہدات
Sedum rubens
Sedum rubens
Sedum rubens
Sedum rubens

Sedum rupestre L.

 
Crassulaceae 3,837 3,083 مشاہدات
Sedum rupestre
Sedum rupestre
Sedum rupestre
Sedum rupestre

Sedum sediforme (Jacq.) Pau

 
Crassulaceae 4,263 3,377 مشاہدات
Sedum sediforme
Sedum sediforme
Sedum sediforme
Sedum sediforme

Sedum villosum L.

 
Crassulaceae 121 50 مشاہدات
Sedum villosum
Sedum villosum
Sedum villosum
Sedum villosum