ایمیزونیا فرانسیسی گیانا کے نباتات ایمیزونیا فرانسیسی گیانا کے نباتات شراکتیں

Daniela Da Hora
Daniela Da Hora 25 نومبر 2022

Cassia fistula L.

املتاس Caesalpiniaceae

Cassia fistula Leaf
leaf
Loading...