شمالی بحر متوسط شمالی بحر متوسط کے نباتات دریافت کریں

Allium ampeloprasum L. LC

 
Liliaceae 3,327 2,903 مشاہدات
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium carmeli

Allium neapolitanum Cirillo

 
Liliaceae 1,479 1,175 مشاہدات
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum

Allium pallens L.

 
Liliaceae 95 29 مشاہدات
Allium pallens
Allium pallens
Allium pallens
Allium pallens

Allium paniculatum L.

 
Liliaceae 132 97 مشاہدات
Allium paniculatum
Allium paniculatum
Allium paniculatum
Allium paniculatum

Allium roseum L.

 
Liliaceae 1,770 1,381 مشاہدات
Allium roseum
Allium roseum
Allium roseum
Allium roseum

Allium rotundum L.

 
Liliaceae 269 237 مشاہدات
Allium rotundum
Allium rotundum
Allium rotundum
Allium rotundum

Allium schubertii Zucc.

 
Liliaceae 77 54 مشاہدات
Allium schubertii
Allium schubertii
Allium schubertii
Allium schubertii

Aloe vera (L.) Burm.f.

 
Liliaceae 6,655 6,298 مشاہدات
Aloe vera
Aloe vera
Aloe vera
Aloe vera

Asparagus acutifolius L. LC

 
Liliaceae 1,962 1,582 مشاہدات
Asparagus acutifolius
Asparagus acutifolius
Asparagus acutifolius
Asparagus acutifolius

Asparagus aphyllus L. LC

 
Liliaceae 49 27 مشاہدات
Asparagus aphyllus
Asparagus aphyllus
Asparagus aphyllus
Asparagus aphyllus

Asparagus horridus L.

 
Liliaceae 46 35 مشاہدات
Asparagus horridus
Asparagus horridus
Asparagus horridus
Asparagus horridus
Asphodeline lutea
Asphodeline lutea
Asphodeline lutea
Asphodeline lutea

Asphodelus fistulosus L. LC

 
Liliaceae 1,440 1,129 مشاہدات
Asphodelus fistulosus
Asphodelus fistulosus
Asphodelus fistulosus
Asphodelus fistulosus

Asphodelus ramosus L.

 
Liliaceae 1,308 968 مشاہدات
Asphodelus ramosus
Asphodelus ramosus
Asphodelus ramosus
Asphodelus ramosus

Asphodelus tenuifolius Cav.

پیازی
Liliaceae 112 81 مشاہدات
Asphodelus tenuifolius
Asphodelus tenuifolius
Asphodelus tenuifolius
Asphodelus tenuifolius

Fritillaria persica L.

 
Liliaceae 144 118 مشاہدات
Fritillaria persica
Fritillaria persica
Fritillaria persica
Fritillaria persica

Hyacinthus orientalis L.

 
Liliaceae 4,482 4,114 مشاہدات
Hyacinthus orientalis
Hyacinthus orientalis
Hyacinthus orientalis
Hyacinthus orientalis
Leopoldia comosa
Leopoldia comosa
Leopoldia comosa
Leopoldia comosa

Lilium candidum L.

 
Liliaceae 2,279 2,024 مشاہدات
Lilium candidum
Lilium candidum
Lilium candidum
Lilium candidum
Muscari commutatum
Muscari commutatum
Muscari commutatum
Muscari commutatum

Muscari parviflorum Desf. LC

 
Liliaceae 11 6 مشاہدات
Muscari parviflorum
Muscari parviflorum
Muscari parviflorum
Muscari parviflorum

Ornithogalum arabicum L.

 
Liliaceae 115 106 مشاہدات
Ornithogalum arabicum
Ornithogalum arabicum
Ornithogalum arabicum
Ornithogalum arabicum

Ornithogalum umbellatum L.

 
Liliaceae 6,435 5,510 مشاہدات
Ornithogalum umbellatum
Ornithogalum umbellatum
Ornithogalum umbellatum
Ornithogalum umbellatum

Ruscus aculeatus L.

 
Liliaceae 4,704 3,641 مشاہدات
Ruscus aculeatus
Ruscus aculeatus
Ruscus aculeatus
Ruscus aculeatus

Scilla autumnalis L.

 
Liliaceae 11 6 مشاہدات
Scilla autumnalis
Scilla autumnalis
Scilla autumnalis
Scilla autumnalis
Scilla cilicica
Scilla cilicica
Scilla cilicica
Scilla cilicica
Scilla hyacinthoides
Scilla hyacinthoides
Scilla hyacinthoides
Scilla hyacinthoides

Smilax aspera L.

 
Liliaceae 3,652 2,798 مشاہدات
Smilax aspera
Smilax aspera
Smilax aspera
Smilax aspera

Tulipa agenensis DC.

 
Liliaceae 481 356 مشاہدات
Tulipa agenensis
Tulipa agenensis
Tulipa agenensis
Tulipa agenensis