Acmella uliginosa (Sw.) Cass.65 35 觀察資料

Acmella uliginosa 花
flower
Acmella uliginosa 葉
leaf
Acmella uliginosa 樹皮
bark
Acmella uliginosa 整株植物
habit
Acmella uliginosa 其他
other
Acmella uliginosa (Sw.) Cass.
World flora
Asteraceae
Acmella
Acmella uliginosa (Sw.) Cass.
俗名
IUCN 瀕危物種名單
無危
族群趨勢: 穩定

您想要使此相簿內容更加豐富嗎? 貢獻至 Pl@ntNet

已地理定位 (公開的資料) 4

Acmella uliginosa 花
Acmella uliginosa 花
Acmella uliginosa 花
Acmella uliginosa 花

已地理定位 (私人資料) 18

Acmella uliginosa 花
Acmella uliginosa 花
Acmella uliginosa 花
Acmella uliginosa 花
Acmella uliginosa 花
Acmella uliginosa 花
Acmella uliginosa 花
Acmella uliginosa 花
Acmella uliginosa 花
Acmella uliginosa 花
Acmella uliginosa 花
Acmella uliginosa 花
Acmella uliginosa 花
Acmella uliginosa 花
Acmella uliginosa 花
Acmella uliginosa 花
Acmella uliginosa 花
Acmella uliginosa 花

未有地理定位 12

Acmella uliginosa 花
Acmella uliginosa 花
Acmella uliginosa 花
Acmella uliginosa 花
Acmella uliginosa 花
Acmella uliginosa 花
Acmella uliginosa 花
Acmella uliginosa 花
Acmella uliginosa 花
Acmella uliginosa 花
Acmella uliginosa 花
Acmella uliginosa 花