Dryobalanops oblongifolia Dyer7 4 觀察資料

Dryobalanops oblongifolia 葉
leaf
Dryobalanops oblongifolia 整株植物
habit
Dryobalanops oblongifolia Dyer
亞洲有用植物
Dipterocarpaceae
Dryobalanops
Dryobalanops oblongifolia Dyer
俗名
IUCN 瀕危物種名單
無危
族群趨勢: 減少中

您想要使此相簿內容更加豐富嗎? 貢獻至 Pl@ntNet

已地理定位 (公開的資料) 3

Dryobalanops oblongifolia 葉
Dryobalanops oblongifolia 葉
Dryobalanops oblongifolia 葉

已地理定位 (私人資料) 1

Dryobalanops oblongifolia 葉

未有地理定位 2

Dryobalanops oblongifolia 葉
Dryobalanops oblongifolia 葉