Agave xylonacantha Salm-Dyck17 13 觀察資料

Agave xylonacantha 葉
leaf
Agave xylonacantha 整株植物
habit
Agave xylonacantha Salm-Dyck
有用植物
Asparagaceae
Agave
Agave xylonacantha Salm-Dyck
俗名
IUCN 瀕危物種名單
無危
族群趨勢: 穩定
用途
  • 環境用途
    • 觀賞用

您想要使此相簿內容更加豐富嗎? 貢獻至 Pl@ntNet

已地理定位 (公開的資料) 1

Agave xylonacantha 葉

已地理定位 (私人資料) 6

Agave xylonacantha 葉
Agave xylonacantha 葉
Agave xylonacantha 葉
Agave xylonacantha 葉
Agave xylonacantha 葉
Agave xylonacantha 葉

未有地理定位 9

Agave xylonacantha 葉
Agave xylonacantha 葉
Agave xylonacantha 葉
Agave xylonacantha 葉
Agave xylonacantha 葉
Agave xylonacantha 葉
Agave xylonacantha 葉
Agave xylonacantha 葉
Agave xylonacantha 葉