Cupressus arizonica Greene100 2,892 觀察資料

Cupressus arizonica 花
flower
Cupressus arizonica 葉
leaf
Cupressus arizonica 果實
fruit
Cupressus arizonica 樹皮
bark
Cupressus arizonica 整株植物
habit
Cupressus arizonica 其他
other
Cupressus arizonica Greene
World flora
Cupressaceae
Cupressus L.
Cupressus arizonica Greene
俗名
IUCN 瀕危物種名單
無危
族群趨勢: 未知
用途
 • 環境用途
  • 觀賞用
  • 遮蔭 / 遮蔽
 • 燃料
  • 柴薪
 • 原料
  • 木材
 • 社會用途
  • 宗教的 / 世俗的

您想要使此相簿內容更加豐富嗎? 貢獻至 Pl@ntNet

已地理定位 (公開的資料) 1

Cupressus arizonica 花

已地理定位 (私人資料) 1

Cupressus arizonica 花

未有地理定位 9

Cupressus arizonica 花
Cupressus arizonica 花
Cupressus arizonica 花
Cupressus arizonica 花
Cupressus arizonica 花
Cupressus arizonica 花
Cupressus arizonica 花
Cupressus arizonica 花
Cupressus arizonica 花