Karomia speciosa (Hutch. & Corbishley) R. Fern.65 4 觀察資料

Karomia speciosa 花
flower
Karomia speciosa 葉
leaf
Karomia speciosa 樹皮
bark
Karomia speciosa 整株植物
habit
Karomia speciosa 其他
other
Karomia speciosa (Hutch. & Corbishley) R. Fern.
非洲南部的樹木
Lamiaceae
Karomia
Karomia speciosa (Hutch. & Corbishley) R. Fern.
俗名
IUCN 瀕危物種名單
無危
族群趨勢: 穩定

您想要使此相簿內容更加豐富嗎? 貢獻至 Pl@ntNet

已地理定位 (公開的資料) 1

Karomia speciosa 花

已地理定位 (私人資料) 2

Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花

未有地理定位 44

Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花
Karomia speciosa 花