Carica papaya L.100 4,098 觀察資料

番木瓜
Carica papaya 花
flower
Carica papaya 葉
leaf
Carica papaya 果實
fruit
Carica papaya 樹皮
bark
Carica papaya 整株植物
habit
Carica papaya L.
有用植物
Caricaceae
Carica
Carica papaya L.
俗名
 • 番木瓜
IUCN 瀕危物種名單
數據缺乏
族群趨勢: 減少中
用途
 • 食品添加物
  • 澄清劑
  • 發酵延遲劑
  • 穩定劑
  • 嫩化劑
 • 食物
  • 飲料基底
  • 水果
 • 基因源
  • 基因輸入
 • 原料
  • 化學原料
 • 藥物
  • 自然物質的來源

您想要使此相簿內容更加豐富嗎? 貢獻至 Pl@ntNet

已地理定位 (公開的資料) 5

Carica papaya 花
Carica papaya 花
Carica papaya 花
Carica papaya 花
Carica papaya 花

已地理定位 (私人資料) 3

Carica papaya 花
Carica papaya 花
Carica papaya 花

未有地理定位 8

Carica papaya 花
Carica papaya 花
Carica papaya 花
Carica papaya 花
Carica papaya 花
Carica papaya 花
Carica papaya 花
Carica papaya 花