Amazonia Plants of French Guiana 浏览

Aeschynomene americana L.

Min gan he meng
Papilionaceae 120 67 观察
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana

Arachis hypogaea L.

Luo hua sheng
Papilionaceae 660 524 观察
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea

Clitoria falcata Lam.

鐮刀莢蝶豆
Papilionaceae 15 8 观察
Clitoria falcata
Clitoria falcata
Clitoria falcata
Clitoria falcata

Clitoria ternatea L.

Die dou
Papilionaceae 1,099 846 观察
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea

Crotalaria pallida Aiton

Zhu shi dou
Papilionaceae 288 178 观察
Crotalaria pallida
Crotalaria pallida
Crotalaria pallida
Crotalaria pallida
Loading...