Cirsium vulgare (Savi) Ten. Invasive plants 观察

Max mateu
Max mateu 2021年5月12日

可能的名字
提交的名字

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

建议的名字 为物种名投票

不好判断的观察? 投票给

Cirsium vulgare 叶
leaf

为器官投票

最后修订: 2021年10月22日

图片

cc-by-sa

观察

cc-by
小组

此观察未在任何小组中共享。