French Polynesia Plants of French Polynesia 浏览

Peperomia caperata Yunck.

皺葉椒草
Piperaceae 1,011 957 观察
Peperomia caperata
Peperomia caperata
Peperomia caperata
Peperomia caperata

Piper nigrum L.

Hu jiao
Piperaceae 247 160 观察
Piper nigrum
Piper nigrum
Piper nigrum
Piper nigrum