French Polynesia Plants of French Polynesia 浏览

Dioscorea bulbifera
Dioscorea bulbifera
Dioscorea bulbifera
Dioscorea bulbifera