French Polynesia Plants of French Polynesia 浏览

Peperomia caperata Yunck.

皺葉椒草
Piperaceae 1,014 960 观察
Peperomia caperata
Peperomia caperata
Peperomia caperata
Peperomia caperata