كندا نباتات كندا استكشاف

Aethusa cynapium L.

محرقة الكلاب
Apiaceae ٩٤٢ ٦٢٠ ملاحظات
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium