شمال آفریقا گیاهان شمال آفریقا کاوش

Coldenia procumbens
Coldenia procumbens
Coldenia procumbens
Coldenia procumbens