کالدونیای جدید گیاهان کالدونیای جدید کاوش

Abelmoschus

Abelmoschus

۱۲ ۱۲ مشاهدات
species_plural ۲
Abrodictyum

Abrodictyum

۲۹ ۲۹ مشاهدات
species_plural ۴
Abrus

Abrus

۳۲۹ ۲۴۴ مشاهدات
species_plural ۱
Abutilon

Abutilon

۱۸۳ ۱۲۲ مشاهدات
species_plural ۳
Acacia

Acacia

۷۵ ۶۶ مشاهدات
species_plural ۲
Acalypha

Acalypha

۷ ۷ مشاهدات
species_plural ۲
Acanthephippium

Acanthephippium

۲۱ ۲۱ مشاهدات
species_plural ۱
Acanthus

Acanthus

۴۵ ۳۵ مشاهدات
species_plural ۱
Achlydosa

Achlydosa

۲۲ ۲۱ مشاهدات
species_plural ۱
Achyranthes

Achyranthes

۶۸۴ ۴۵۱ مشاهدات
species_plural ۱
Acianthus

Acianthus

۲۱۶ ۲۰۲ مشاهدات
species_plural ۱۶
Acmopyle

Acmopyle

۲۳ ۲۲ مشاهدات
species_plural ۱
Acridocarpus

Acridocarpus

۲۸ ۲۷ مشاهدات
species_plural ۱
Acronychia

Acronychia

۲۲ ۲۲ مشاهدات
species_plural ۱
Acropogon

Acropogon

۳۱۷ ۳۱۴ مشاهدات
species_plural ۲۵
Acrostichum

Acrostichum

۱۲۶ ۹۶ مشاهدات
species_plural ۱
Actinokentia

Actinokentia

۲۹ ۲۹ مشاهدات
species_plural ۲
Actinostachys

Actinostachys

۱۴ ۱۴ مشاهدات
species_plural ۳
Adenanthera

Adenanthera

۲۰۶ ۱۳۰ مشاهدات
species_plural ۱
Adiantum

Adiantum

۳٬۰۹۹ ۲٬۶۲۸ مشاهدات
species_plural ۸
Agatea

Agatea

۴۶ ۴۴ مشاهدات
species_plural ۵
Agathis

Agathis

۱۳۳ ۱۱۰ مشاهدات
species_plural ۵
Aglaia

Aglaia

۲۲ ۱۸ مشاهدات
species_plural ۱
Aidia

Aidia

۱۴ ۱۴ مشاهدات
species_plural ۲
Alangium

Alangium

۱۱ ۱۱ مشاهدات
species_plural ۱
Albizia

Albizia

۳۰ ۲۴ مشاهدات
species_plural ۱
Alectryon

Alectryon

۱۳ ۱۳ مشاهدات
species_plural ۱
Aleurites

Aleurites

۱۹ ۱۳ مشاهدات
species_plural ۱
Allophylus

Allophylus

۱۱ ۱۱ مشاهدات
species_plural ۲
Alphandia

Alphandia

۲ ۲ مشاهدات
species_plural ۱
Alphitonia

Alphitonia

۲۹ ۲۴ مشاهدات
species_plural ۱
Alsophila

Alsophila

۵۰ ۵۰ مشاهدات
species_plural ۲
Alstonia

Alstonia

۸۶ ۷۸ مشاهدات
species_plural ۱۱
Alternanthera

Alternanthera

۱۳۳ ۸۰ مشاهدات
species_plural ۲
Alyxia

Alyxia

۹۷ ۹۱ مشاهدات
species_plural ۱۵
Amaranthus

Amaranthus

۱٬۰۰۶ ۷۶۵ مشاهدات
species_plural ۱
Amborella

Amborella

۲۱ ۲۱ مشاهدات
species_plural ۱
Amphorogyne

Amphorogyne

۱۵ ۱۵ مشاهدات
species_plural ۲
Amyema

Amyema

۶۱ ۵۵ مشاهدات
species_plural ۲
Amylotheca

Amylotheca

۲۲ ۲۱ مشاهدات
species_plural ۱
Ancistrachne

Ancistrachne

۲۵ ۲۳ مشاهدات
species_plural ۱
Aneilema

Aneilema

۶ ۶ مشاهدات
species_plural ۱
Angiopteris

Angiopteris

۲۵ ۲۴ مشاهدات
species_plural ۱
Anoectochilus

Anoectochilus

۶۷ ۶۳ مشاهدات
species_plural ۲
Anthocarapa

Anthocarapa

۱۰ ۱۰ مشاهدات
species_plural ۱
Antidesma

Antidesma

۸ ۸ مشاهدات
species_plural ۱
Antirhea

Antirhea

۸ ۸ مشاهدات
species_plural ۱
Loading...