کالدونیای جدید گیاهان کالدونیای جدید کاوش

Abrus precatorius L.

 
Fabaceae ۳۱۳ ۲۳۴ مشاهدات
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Abutilon indicum (L.) Sweet

 
Malvaceae ۱۶۱ ۱۱۰ مشاهدات
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Acacia spirorbis Labill. LC

 
Fabaceae ۵۳ ۴۵ مشاهدات
Acacia spirorbis
Acacia spirorbis
Acacia spirorbis
Acacia spirorbis
Acanthus ilicifolius
Acanthus ilicifolius
Acanthus ilicifolius
Acanthus ilicifolius

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae ۶۴۹ ۴۲۹ مشاهدات
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Acianthus atepalus
Acianthus atepalus
Acianthus atepalus
Acianthus atepalus

Acianthus bracteatus Rendle

 
Orchidaceae ۲۰ ۲۰ مشاهدات
Acianthus bracteatus
Acianthus bracteatus
Acianthus bracteatus
Acianthus bracteatus
Acianthus confusus
Acianthus confusus
Acianthus confusus
Acianthus confusus
Acianthus elegans
Acianthus elegans
Acianthus elegans
Acianthus elegans

Acianthus halleanus Kores

 
Orchidaceae ۱۴ ۱۴ مشاهدات
Acianthus halleanus
Acianthus halleanus
Acianthus halleanus
Acianthus halleanus

Acianthus tenellus Schltr.

 
Orchidaceae ۱۳ ۱۳ مشاهدات
Acianthus tenellus
Acianthus tenellus
Acianthus tenellus
Acianthus tenellus
Acianthus tenuilabris
Acianthus tenuilabris
Acianthus tenuilabris
Acianthus tenuilabris
Acianthus veillonis
Acianthus veillonis
Acianthus veillonis
Acianthus veillonis
Loading...