باغ‌های کنار خلیج - گنبد گل سنگاپورکاوش

Agave spp.

 
۱ ۱ مشاهده
Asparagaceae
Agave spp.

Dracaena draco (L.) L.EN
در معرض خطر

درخت اژدهای جزایر قناری
۱٬۷۲۲ ۱٬۳۲۵ مشاهدات
Asparagaceae
Dracaena draco
Dracaena draco
Dracaena draco
Dracaena draco

Ornithogalum dubium Houtt.

 
۹۰۳ ۸۲۴ مشاهدات
Asparagaceae
Ornithogalum dubium
Ornithogalum dubium
Ornithogalum dubium
Ornithogalum dubium