هاوایی گیاهان هاوایی مشارکت ها

Daniel Meredith
Daniel Meredith ۲۷ مارس ۲۰۲۳

Ardisia crenata Sims

آردیسیا Myrsinaceae

Ardisia crenata Fruit
fruit
Monica Parker
Monica Parker ۲۶ مارس ۲۰۲۳

Aptenia cordifolia x Aptenia haeckeliana

 

Flower
flower
manuseitz
manuseitz ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲

manuseitz
manuseitz ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲

Matthew Silvers
Matthew Silvers ۲۵ مارس ۲۰۲۳

ناشناس

 

Flower
flower
Matthew Silvers
Matthew Silvers ۲۵ مارس ۲۰۲۳

ناشناس

 

برگ
leaf
برگ
leaf
Fruit
fruit
Barry Wulliamson
Barry Wulliamson ۲۴ مارس ۲۰۲۳

ناشناس

 

Flower
flower
Daniel Meredith
Daniel Meredith ۲۵ مارس ۲۰۲۳

Casuarina equisetifolia L.

درخت دم‌اسبی Casuarinaceae

Casuarina equisetifolia Bark
bark
Casuarina equisetifolia برگ
leaf
Loading...