റിയൂണിയൻ റിയൂണിയൻ ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abrus

Abrus

247 187 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acacia

Acacia

6,612 4,497 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Adenanthera

Adenanthera

156 95 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aeschynomene

Aeschynomene

108 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Albizia

Albizia

748 415 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alysicarpus

Alysicarpus

122 91 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Arachis

Arachis

651 507 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Bauhinia

Bauhinia

3,396 2,484 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Caesalpinia

Caesalpinia

2,281 1,644 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Cajanus

Cajanus

560 233 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Canavalia

Canavalia

353 211 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cassia

Cassia

1,215 864 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Centrosema

Centrosema

540 406 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Ceratonia

Ceratonia

3,064 2,239 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chamaecrista

Chamaecrista

209 124 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cicer

Cicer

433 322 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Clitoria

Clitoria

878 686 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Colvillea

Colvillea

14 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Copaifera

Copaifera

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Crotalaria

Crotalaria

661 379 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Cullen

Cullen

10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dalbergia

Dalbergia

45 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Delonix

Delonix

392 237 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dendrolobium

Dendrolobium

31 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Derris

Derris

18 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Desmanthus

Desmanthus

128 60 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Desmodium

Desmodium

529 327 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Dichrostachys

Dichrostachys

237 127 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Enterolobium

Enterolobium

58 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Erythrina

Erythrina

1,894 1,440 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Flemingia

Flemingia

60 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Galactia

Galactia

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Gliricidia

Gliricidia

86 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Haematoxylum

Haematoxylum

96 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hymenaea

Hymenaea

182 92 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Indigofera

Indigofera

528 289 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Inga

Inga

109 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lablab

Lablab

410 260 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lathyrus

Lathyrus

1,951 1,662 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lens

Lens

318 211 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Leucaena

Leucaena

1,819 1,182 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lotus

Lotus

1,214 835 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Macroptilium

Macroptilium

172 90 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Medicago

Medicago

5,803 4,298 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Melilotus

Melilotus

5,508 4,106 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Mimosa

Mimosa

1,988 1,557 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Mucuna

Mucuna

144 76 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Neonotonia

Neonotonia

7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ormosia

Ormosia

3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pachyrhizus

Pachyrhizus

39 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loading...