ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acridocarpus

Acridocarpus

29 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Banisteriopsis

Banisteriopsis

47 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Bunchosia

Bunchosia

155 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Byrsonima

Byrsonima

249 82 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Dicella

Dicella

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Galphimia

Galphimia

159 118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Heteropterys

Heteropterys

103 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Hiptage

Hiptage

112 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hiraea

Hiraea

17 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Jubelina

Jubelina

20 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lophanthera

Lophanthera

50 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Malpighia

Malpighia

620 401 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Mascagnia

Mascagnia

33 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Spachea

Spachea

35 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Stigmaphyllon

Stigmaphyllon

60 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Tetrapterys

Tetrapterys

87 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Tristellateia

Tristellateia

144 89 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1