ᱠᱮᱱᱭᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱮᱣᱟ ᱞᱮᱣᱟ ᱵᱚᱱᱭᱚᱡᱤᱣᱤ ᱥᱚᱝᱨᱚᱠᱷᱭᱚᱱᱫᱚᱥᱟ

᱗᱐᱖ ᱡᱟᱹᱛ ᱨᱮᱭᱟᱛᱜ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ

᱗᱘᱙ ᱡᱟᱹᱛ ᱠᱚ

᱖᱔᱖ ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱵᱚᱞᱚ ᱠᱟᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ

᱔,᱔᱒᱑ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹᱵᱚᱞᱚ ᱠᱟᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱯ ᱠᱚ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ

᱑᱓᱖,᱓᱖᱓ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱠᱚ
᱑᱗,᱒᱕᱖ observations shared in this flora

᱑᱕,᱕᱐᱒ ᱴᱷᱤᱠ ᱧᱮᱧᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱚ

᱑᱘᱙,᱖᱙᱓ pl@ntNet observations matching this flora

᱒᱕᱔,᱑᱒᱒ pl@ntNet images matching this flora