Ordesa Pflanzen des Ordesa NationalparksErkunden

Euphorbia characias L.

Characias-Wolfsmilch
12.256 9.803 Beobachtungen
Euphorbiaceae
Euphorbia characias
Euphorbia characias
Euphorbia characias
Euphorbia characias