هاوایی گیاهان هاوایی کاوش

Gomphrena globosa L.

 
Amaranthaceae ۲٬۱۲۳ ۱٬۷۵۷ مشاهدات
Gomphrena globosa
Gomphrena globosa
Gomphrena globosa
Gomphrena globosa

Gomphrena serrata L.

 
Amaranthaceae ۲۵۲ ۱۹۸ مشاهدات
Gomphrena serrata
Gomphrena serrata
Gomphrena serrata
Gomphrena serrata