ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acrachne

Acrachne

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Acroceras

Acroceras

12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aeluropus

Aeluropus

103 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Andropogon

Andropogon

46 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Anisantha

Anisantha

11 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aristida

Aristida

16 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Arthraxon

Arthraxon

32 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arundo

Arundo

1,700 1,331 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Axonopus

Axonopus

18 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bambusa

Bambusa

68 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Brachiaria

Brachiaria

91 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Briza

Briza

1,346 1,137 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Calamagrostis

Calamagrostis

1,163 877 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cenchrus

Cenchrus

626 407 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 12
Chloris

Chloris

237 139 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Chrysopogon

Chrysopogon

126 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Coix

Coix

221 130 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Crypsis

Crypsis

122 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Ctenopsis

Ctenopsis

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cymbopogon

Cymbopogon

428 387 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cynodon

Cynodon

1,234 946 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Dactyloctenium

Dactyloctenium

195 127 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Digitaria

Digitaria

1,137 776 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Echinochloa

Echinochloa

159 95 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Eleusine

Eleusine

31 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Enneapogon

Enneapogon

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Eragrostis

Eragrostis

475 288 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 16
Festuca

Festuca

3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hackelochloa

Hackelochloa

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Hainardia

Hainardia

19 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Halopyrum

Halopyrum

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Harpachne

Harpachne

11 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Heteropogon

Heteropogon

45 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hyparrhenia

Hyparrhenia

411 221 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Imperata

Imperata

73 63 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ischaemum

Ischaemum

13 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Lamarckia

Lamarckia

318 236 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lasiurus

Lasiurus

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Leersia

Leersia

18 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Leptochloa

Leptochloa

12 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lintonia

Lintonia

3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lolium

Lolium

131 86 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Melinis

Melinis

13 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Microchloa

Microchloa

23 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Microstegium

Microstegium

19 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Olyra

Olyra

50 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Oryza

Oryza

277 165 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Oxytenanthera

Oxytenanthera

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Panicum

Panicum

148 74 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Paspalum

Paspalum

839 560 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Loading...