ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acrachne

Acrachne

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Acroceras

Acroceras

12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aeluropus

Aeluropus

114 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Andropogon

Andropogon

66 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Anisantha

Anisantha

11 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aristida

Aristida

35 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Arthraxon

Arthraxon

42 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Arundinella

Arundinella

5 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Arundo

Arundo

2,319 1,797 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Axonopus

Axonopus

26 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bambusa

Bambusa

73 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Brachiaria

Brachiaria

121 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Briza

Briza

1,703 1,418 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Calamagrostis

Calamagrostis

1,926 1,430 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cenchrus

Cenchrus

1,111 709 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 13
Centotheca

Centotheca

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chasmopodium

Chasmopodium

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Chloris

Chloris

362 217 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Chrysopogon

Chrysopogon

224 138 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Coix

Coix

271 169 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Crypsis

Crypsis

138 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Ctenium

Ctenium

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Ctenopsis

Ctenopsis

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cymbopogon

Cymbopogon

763 684 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cynodon

Cynodon

1,861 1,429 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Dactyloctenium

Dactyloctenium

277 179 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dichanthium

Dichanthium

4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Digitaria

Digitaria

1,703 1,190 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Echinochloa

Echinochloa

217 128 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Eleusine

Eleusine

45 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Elionurus

Elionurus

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Enneapogon

Enneapogon

9 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Eragrostis

Eragrostis

651 399 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 18
Festuca

Festuca

16 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hackelochloa

Hackelochloa

9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hainardia

Hainardia

20 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Halopyrum

Halopyrum

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Harpachne

Harpachne

14 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Heteropogon

Heteropogon

77 49 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hyparrhenia

Hyparrhenia

589 334 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Imperata

Imperata

130 108 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ischaemum

Ischaemum

13 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Lamarckia

Lamarckia

424 317 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lasiurus

Lasiurus

19 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Leersia

Leersia

33 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Leptochloa

Leptochloa

22 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Leptothrium

Leptothrium

3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lintonia

Lintonia

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lolium

Lolium

202 134 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Melinis

Melinis

19 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loading...