മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Carapichea ipecacuanha (Brot.) L. Andersson

 
Rubiaceae 14 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carapichea ipecacuanha
Carapichea ipecacuanha
Carapichea ipecacuanha
Carapichea ipecacuanha