ന്യൂ കാലിഡോണിയ ന്യൂ കാലിഡോണിയയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cheilanthes distans (R. Br.) Mett.

 
Pteridaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Cheilanthes distans
Cheilanthes distans
Cheilanthes distans
Cheilanthes distans

Cheilanthes nudiuscula (R.Br.) T.Moore

 
Pteridaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cheilanthes nudiuscula
Cheilanthes nudiuscula
Cheilanthes nudiuscula
Cheilanthes nudiuscula

Cheilanthes sieberi Kunze

 
Pteridaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cheilanthes sieberi
Cheilanthes sieberi

Cheilanthes tenuifolia (Burm. f.) Sw.

 
Pteridaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cheilanthes tenuifolia
Cheilanthes tenuifolia
Cheilanthes tenuifolia
Cheilanthes tenuifolia