ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alphitonia ponderosa Hillebr. VU

 
Rhamnaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alphitonia ponderosa
Alphitonia ponderosa
Alphitonia ponderosa
Alphitonia ponderosa