പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aethionema saxatile (L.) R.Br.

 
Brassicaceae 293 147 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aethionema saxatile
Aethionema saxatile
Aethionema saxatile
Aethionema saxatile

Aethionema thomasianum J.Gay

 
Brassicaceae 42 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aethionema thomasianum
Aethionema thomasianum
Aethionema thomasianum
Aethionema thomasianum

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande

 
Brassicaceae 14,220 11,836 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alliaria petiolata
Alliaria petiolata
Alliaria petiolata
Alliaria petiolata

Alyssoides utriculata (L.) Medik.

 
Brassicaceae 163 86 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssoides utriculata
Alyssoides utriculata
Alyssoides utriculata
Alyssoides utriculata

Alyssum alpestre L.

 
Brassicaceae 60 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum alpestre
Alyssum alpestre
Alyssum alpestre
Alyssum alpestre

Alyssum alyssoides (L.) L.

 
Brassicaceae 490 298 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum alyssoides
Alyssum alyssoides
Alyssum alyssoides
Alyssum alyssoides

Alyssum argenteum All.

 
Brassicaceae 16 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum argenteum
Alyssum argenteum
Alyssum argenteum
Alyssum argenteum

Alyssum bertolonii Desv.

 
Brassicaceae 32 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum bertolonii
Alyssum bertolonii
Alyssum bertolonii
Alyssum bertolonii

Alyssum corsicum Duby

 
Brassicaceae 15 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum corsicum
Alyssum corsicum
Alyssum corsicum
Alyssum corsicum

Alyssum cuneifolium Ten.

 
Brassicaceae 54 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum cuneifolium
Alyssum cuneifolium
Alyssum cuneifolium
Alyssum cuneifolium

Alyssum linifolium Stephan ex Willd.

 
Brassicaceae 14 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum linifolium
Alyssum linifolium
Alyssum linifolium
Alyssum linifolium

Alyssum loiseleurii P.Fourn.

 
Brassicaceae 61 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum loiseleurii
Alyssum loiseleurii
Alyssum loiseleurii
Alyssum loiseleurii

Alyssum minutum Schltdl. ex DC.

 
Brassicaceae 19 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum minutum
Alyssum minutum
Alyssum minutum
Alyssum minutum

Alyssum montanum L.

 
Brassicaceae 478 291 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum montanum
Alyssum montanum
Alyssum montanum
Alyssum montanum

Alyssum murale Waldst. & Kit.

 
Brassicaceae 42 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum murale
Alyssum murale
Alyssum murale
Alyssum murale

Alyssum orophilum Jord. & Fourr.

 
Brassicaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Alyssum orophilum

Alyssum ovirense A.Kern.

 
Brassicaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Alyssum ovirense

Alyssum scutigerum Durieu

 
Brassicaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Alyssum scutigerum

Alyssum serpyllifolium Desf.

 
Brassicaceae 29 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum serpyllifolium
Alyssum serpyllifolium
Alyssum serpyllifolium
Alyssum serpyllifolium

Alyssum simplex Rudolphi

 
Brassicaceae 89 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum simplex
Alyssum simplex
Alyssum simplex
Alyssum simplex

Anastatica hierachuntica Crantz

 
Brassicaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anastatica hierachuntica
Anastatica hierachuntica
Anastatica hierachuntica
Anastatica hierachuntica

Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée

 
Brassicaceae 248 171 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabidopsis arenosa
Arabidopsis arenosa
Arabidopsis arenosa
Arabidopsis arenosa

Arabidopsis cebennensis (DC.) O'Kane & Al-Shehbaz

 
Brassicaceae 41 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabidopsis cebennensis
Arabidopsis cebennensis
Arabidopsis cebennensis
Arabidopsis cebennensis

Arabidopsis halleri (L.) O'Kane & Al-Shehbaz

 
Brassicaceae 57 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabidopsis halleri
Arabidopsis halleri
Arabidopsis halleri
Arabidopsis halleri

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

അറബിഡോപ്സിസ് താലിയാന
Brassicaceae 1,094 723 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana

Arabis allionii DC.

 
Brassicaceae 8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabis allionii
Arabis allionii
Arabis allionii
Arabis allionii

Arabis alpina L.

 
Brassicaceae 915 669 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabis alpina
Arabis alpina
Arabis alpina
Arabis alpina

Arabis auriculata Lam.

 
Brassicaceae 109 78 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabis auriculata
Arabis auriculata
Arabis auriculata
Arabis auriculata

Arabis bellidifolia Crantz

 
Brassicaceae 12 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabis bellidifolia
Arabis bellidifolia
Arabis bellidifolia
Arabis bellidifolia

Arabis caerulea (All.) Haenke

 
Brassicaceae 54 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabis caerulea
Arabis caerulea
Arabis caerulea
Arabis caerulea

Arabis caucasica Willd. ex Schltdl.

 
Brassicaceae 158 96 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabis caucasica
Arabis caucasica
Arabis caucasica
Arabis caucasica

Arabis ciliata Clairv.

 
Brassicaceae 66 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabis ciliata
Arabis ciliata
Arabis ciliata
Arabis ciliata

Arabis collina Ten.

 
Brassicaceae 126 63 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabis collina
Arabis collina
Arabis collina
Arabis collina

Arabis hirsuta (L.) Scop.

 
Brassicaceae 690 407 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabis hirsuta
Arabis hirsuta
Arabis hirsuta
Arabis hirsuta

Arabis nova Vill.

 
Brassicaceae 29 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabis nova
Arabis nova
Arabis nova
Arabis nova

Arabis parvula L.M.Dufour

 
Brassicaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Arabis parvula
Arabis parvula
Arabis parvula
Arabis parvula

Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb.

 
Brassicaceae 62 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabis planisiliqua
Arabis planisiliqua
Arabis planisiliqua
Arabis planisiliqua

Arabis sagittata (Bertol.) DC.

 
Brassicaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabis sagittata
Arabis sagittata
Arabis sagittata
Arabis sagittata

Arabis scabra All.

 
Brassicaceae 22 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabis scabra
Arabis scabra
Arabis scabra
Arabis scabra

Arabis serpillifolia Vill.

 
Brassicaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabis serpillifolia
Arabis serpillifolia
Arabis serpillifolia
Arabis serpillifolia

Arabis soyeri Reut. & A.L.P.Huet

 
Brassicaceae 42 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabis soyeri
Arabis soyeri
Arabis soyeri
Arabis soyeri

Arabis verna (L.) R.Br.

 
Brassicaceae 130 60 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabis verna
Arabis verna
Arabis verna
Arabis verna

Arabis vochinensis Spreng.

 
Brassicaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabis vochinensis
Arabis vochinensis
Arabis vochinensis
Arabis vochinensis

Armoracia rusticana P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. LC

 
Brassicaceae 1,024 812 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Armoracia rusticana
Armoracia rusticana
Armoracia rusticana
Armoracia rusticana

Aubrieta columnae Guss.

 
Brassicaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aubrieta columnae

Aubrieta deltoidea (L.) DC.

ഓബ്രിയേറ്റ ഡെൽറ്റോയിഡിയ
Brassicaceae 2,691 2,317 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aubrieta deltoidea
Aubrieta deltoidea
Aubrieta deltoidea
Aubrieta deltoidea

Aurinia petraea (Ard.) Schur

 
Brassicaceae 18 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aurinia petraea
Aurinia petraea
Aurinia petraea
Aurinia petraea

Aurinia saxatilis (L.) Desv.

ഔറിനിയ സാക്സറ്റിലിസ്
Brassicaceae 1,370 1,088 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aurinia saxatilis
Aurinia saxatilis
Aurinia saxatilis
Aurinia saxatilis

Aurinia sinuata (L.) Griseb.

 
Brassicaceae 10 1 നിരീക്ഷണം
Aurinia sinuata
Aurinia sinuata
Aurinia sinuata
Aurinia sinuata
Loading...