പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelia x grandiflora (Rovelli ex André) Rehder

 
Caprifoliaceae 5,912 4,524 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelia x grandiflora
Abelia x grandiflora
Abelia x grandiflora
Abelia x grandiflora

Carica papaya L. DD

 
Caprifoliaceae 3,554 2,891 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya

Centranthus angustifolius (Mill.) DC.

 
Caprifoliaceae 867 580 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centranthus angustifolius
Centranthus angustifolius
Centranthus angustifolius
Centranthus angustifolius

Centranthus calcitrapae (L.) Dufr.

 
Caprifoliaceae 858 503 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centranthus calcitrapae
Centranthus calcitrapae
Centranthus calcitrapae
Centranthus calcitrapae

Centranthus lecoqii Jord.

 
Caprifoliaceae 498 318 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centranthus lecoqii
Centranthus lecoqii
Centranthus lecoqii
Centranthus lecoqii

Centranthus macrosiphon Boiss.

 
Caprifoliaceae 31 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centranthus macrosiphon
Centranthus macrosiphon
Centranthus macrosiphon
Centranthus macrosiphon

Centranthus nevadensis Boiss.

 
Caprifoliaceae 21 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centranthus nevadensis
Centranthus nevadensis
Centranthus nevadensis
Centranthus nevadensis

Centranthus ruber (L.) DC.

 
Caprifoliaceae 17,163 13,820 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centranthus ruber
Centranthus ruber
Centranthus ruber
Centranthus ruber

Centranthus trinervis (Viv.) Bég. EN

 
Caprifoliaceae 24 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centranthus trinervis
Centranthus trinervis
Centranthus trinervis
Centranthus trinervis

Cephalaria alpina (L.) Schrad. ex Roem. & Schult.

 
Caprifoliaceae 172 99 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cephalaria alpina
Cephalaria alpina
Cephalaria alpina
Cephalaria alpina

Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobrov

 
Caprifoliaceae 336 250 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cephalaria gigantea
Cephalaria gigantea
Cephalaria gigantea
Cephalaria gigantea

Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult.

 
Caprifoliaceae 1,032 632 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cephalaria leucantha
Cephalaria leucantha
Cephalaria leucantha
Cephalaria leucantha
Cephalaria syriaca
Cephalaria syriaca

Dipsacus ferox Loisel.

 
Caprifoliaceae 36 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dipsacus ferox
Dipsacus ferox
Dipsacus ferox
Dipsacus ferox

Dipsacus fullonum L.

 
Caprifoliaceae 10,978 8,814 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dipsacus fullonum
Dipsacus fullonum
Dipsacus fullonum
Dipsacus fullonum

Dipsacus laciniatus L.

 
Caprifoliaceae 526 395 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dipsacus laciniatus
Dipsacus laciniatus
Dipsacus laciniatus
Dipsacus laciniatus

Dipsacus pilosus L.

 
Caprifoliaceae 752 433 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dipsacus pilosus
Dipsacus pilosus
Dipsacus pilosus
Dipsacus pilosus

Dipsacus sativus (L.) Honck.

 
Caprifoliaceae 1,113 906 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dipsacus sativus
Dipsacus sativus
Dipsacus sativus
Dipsacus sativus

Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult.

 
Caprifoliaceae 17 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dipsacus strigosus
Dipsacus strigosus
Dipsacus strigosus
Dipsacus strigosus

Eriogonum giganteum S.Watson

 
Caprifoliaceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eriogonum giganteum
Eriogonum giganteum
Eriogonum giganteum
Eriogonum giganteum

Fedia cornucopiae (L.) Gaertn.

 
Caprifoliaceae 178 114 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fedia cornucopiae
Fedia cornucopiae
Fedia cornucopiae
Fedia cornucopiae

Fedia graciliflora Fisch. & C.A.Mey.

 
Caprifoliaceae 139 106 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fedia graciliflora
Fedia graciliflora
Fedia graciliflora
Fedia graciliflora

Knautia arvensis (L.) Coult.

 
Caprifoliaceae 12,471 9,877 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Knautia arvensis
Knautia arvensis
Knautia arvensis
Knautia arvensis

Knautia arvernensis (Briq.) Szabó

 
Caprifoliaceae 299 179 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Knautia arvernensis
Knautia arvernensis
Knautia arvernensis
Knautia arvernensis

Knautia basaltica Chass. & Szabó

 
Caprifoliaceae 27 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Knautia basaltica
Knautia basaltica
Knautia basaltica
Knautia basaltica

Knautia collina Jord.

 
Caprifoliaceae 222 135 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Knautia collina
Knautia collina
Knautia collina
Knautia collina

Knautia drymeia Heuff.

 
Caprifoliaceae 202 126 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Knautia drymeia
Knautia drymeia
Knautia drymeia
Knautia drymeia

Knautia godetii Reut.

 
Caprifoliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Knautia godetii

Knautia illyrica Beck

 
Caprifoliaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Knautia illyrica
Knautia illyrica

Knautia integrifolia (L.) Bertol.

 
Caprifoliaceae 505 310 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Knautia integrifolia
Knautia integrifolia
Knautia integrifolia
Knautia integrifolia

Knautia lebrunii J.Prudhomme

 
Caprifoliaceae 18 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Knautia lebrunii
Knautia lebrunii
Knautia lebrunii
Knautia lebrunii

Knautia maxima (Opiz) J.Ortmann

 
Caprifoliaceae 1,136 695 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Knautia maxima
Knautia maxima
Knautia maxima
Knautia maxima

Knautia palaestina L.

 
Caprifoliaceae 12 1 നിരീക്ഷണം
Knautia palaestina
Knautia palaestina
Knautia palaestina
Knautia palaestina

Knautia timeroyii Jord.

 
Caprifoliaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Knautia timeroyii
Knautia timeroyii
Knautia timeroyii
Knautia timeroyii

Kolkwitzia amabilis Graebn.

 
Caprifoliaceae 3,541 2,837 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kolkwitzia amabilis
Kolkwitzia amabilis
Kolkwitzia amabilis
Kolkwitzia amabilis

Leycesteria formosa Wall.

 
Caprifoliaceae 2,268 1,820 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Leycesteria formosa
Leycesteria formosa
Leycesteria formosa
Leycesteria formosa

Linnaea borealis L.

 
Caprifoliaceae 489 382 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Linnaea borealis
Linnaea borealis
Linnaea borealis
Linnaea borealis

Lomelosia argentea (L.) Greuter & Burdet

 
Caprifoliaceae 49 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lomelosia argentea
Lomelosia argentea
Lomelosia argentea
Lomelosia argentea

Lomelosia cretica (L.) Greuter & Burdet

 
Caprifoliaceae 137 80 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lomelosia cretica
Lomelosia cretica
Lomelosia cretica
Lomelosia cretica

Lomelosia divaricata (Jacq.) Greuter & Burdet

 
Caprifoliaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lomelosia divaricata
Lomelosia divaricata
Lomelosia divaricata
Lomelosia divaricata

Lomelosia graminifolia (L.) Greuter & Burdet

 
Caprifoliaceae 213 128 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lomelosia graminifolia
Lomelosia graminifolia
Lomelosia graminifolia
Lomelosia graminifolia

Lomelosia pulsatilloides (Boiss.) Greuter & Burdet

 
Caprifoliaceae 19 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lomelosia pulsatilloides
Lomelosia pulsatilloides
Lomelosia pulsatilloides
Lomelosia pulsatilloides

Lomelosia rutifolia (Vahl) Avino & P.Caputo

 
Caprifoliaceae 66 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lomelosia rutifolia
Lomelosia rutifolia
Lomelosia rutifolia
Lomelosia rutifolia

Lomelosia simplex (Desf.) Raf.

 
Caprifoliaceae 34 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lomelosia simplex
Lomelosia simplex
Lomelosia simplex
Lomelosia simplex

Lomelosia stellata (L.) Raf.

 
Caprifoliaceae 681 485 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lomelosia stellata
Lomelosia stellata
Lomelosia stellata
Lomelosia stellata

Lonicera alpigena L. LC

 
Caprifoliaceae 886 568 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lonicera alpigena
Lonicera alpigena
Lonicera alpigena
Lonicera alpigena

Lonicera caerulea L. LC

 
Caprifoliaceae 991 670 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lonicera caerulea
Lonicera caerulea
Lonicera caerulea
Lonicera caerulea

Lonicera caprifolium L.

 
Caprifoliaceae 1,615 1,311 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lonicera caprifolium
Lonicera caprifolium
Lonicera caprifolium
Lonicera caprifolium
Loading...