ژاپن گیاهان ژاپن کاوش

Ilex crenata Thunb.

ایلکس کرناتا
Aquifoliaceae ۲۹۸ ۲۲۵ مشاهدات
Ilex crenata
Ilex crenata
Ilex crenata
Ilex crenata
Ilex latifolia
Ilex latifolia
Ilex latifolia
Ilex latifolia

Ilex rotunda Thunb. LC

خاس کوروگانه
Aquifoliaceae ۳۶ ۲۶ مشاهدات
Ilex rotunda
Ilex rotunda
Ilex rotunda
Ilex rotunda