Japan Japan Utforsk

Ilex crenata Thunb.

 
Aquifoliaceae 170 130 Observasjoner
Ilex crenata
Ilex crenata
Ilex crenata
Ilex crenata

Ilex latifolia Thunb. LC

 
Aquifoliaceae 10 5 Observasjoner
Ilex latifolia
Ilex latifolia
Ilex latifolia
Ilex latifolia

Ilex rotunda Thunb. LC

 
Aquifoliaceae 20 19 Observasjoner
Ilex rotunda
Ilex rotunda
Ilex rotunda
Ilex rotunda